ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(πίσω σε αρχική)

Διευθυντής 
Οργανόγραμμα
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Αρμοδιότητας Δ.Ε. Ζακύνθου

Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί

Δικαιολογητικά πρόσληψης

Αναπληρωτές/Ωρομίσθιοι

(Οδηγίες - έγγραφα - διαδικασίες πρόσληψης)

Ανακοινώσεις
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου
Οδηγός ενημέρωσης αλλοδαπών γονέων και μαθητών
Σχολικές Εκδρομές
Νομοθεσία
Σχολεία Νομού
Μαθητικοί Διαγωνισμοί
Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων
Ομάδα για θέματα Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων
Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α.
Ε.Κ.Φ.Ε.
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Επικοινωνία
Χρήσιμες Συνδέσεις
 

Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους  

 

 1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου χρειάζεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών. Για τους κατόχους ξενόγλωσσου πτυχίου υποβάλλεται και απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ως αποδεικτικό Ελληνομάθειας.
 2. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, συμπληρώνεται αίτηση (Πρότυπο   ). Η προσμέτρηση του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού για μισθολογική εξέλιξη θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας.
 3. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, εκπαιδευτικές και μη, με τα αντίστοιχα ένσημα. Φωτοτυπία από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, από όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρετήσατε, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών ή φωτοτυπία των Συμβάσεων (οι οποίες εάν αφορούν μίσθωση έργου δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και δεν χρειάζεται να προσκομίζονται οι εν λόγω προϋπηρεσίες). Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς (εκτός των σχολικών μονάδων) πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίζεται βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. Τα ένσημα που αντιστοιχούν στις προϋπηρεσίες που προσκομίζετε, μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ. Η αναγνώριση προϋπηρεσίας γίνεται μετά από αίτηση (Πρότυπο   ).
 4. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Aποδεικτικό ΑΦΜ. Φωτοτυπία εκκαθαριστικoύ εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
 6. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ.
 7. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ Φωτοτυπία πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας ή οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται ο Α.Μ.Α.
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση οικογενειακού επιδόματος (Πρότυπο   ). Στην περίπτωση σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται και βεβαίωση σπουδών.
 9. Πιστοποιητικό Στρατού τύπου Α’ για τους άρρενες εκπαιδευτικούς (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 10. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του εκπαιδευτικού, όπου θα φαίνεται καθαρά ο αριθμός IBAN.
 11. Γνωματεύσεις από (α) Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) Ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας να ασκηθούν τα διδακτικά καθήκοντα.
 12. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης, που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο (Πρότυπο   ).
 13. Ατομικό Δελτίο εκπαιδευτικού (Πρότυπο   ).
 14. Υπεύθυνη Δήλωση (N.1599) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (Πρότυπο   ).
 15. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 16. Πιστοποιητικό αναπηρίας σε περίπτωση αναπηρίας της/του υπαλλήλου σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, το οποίο έχει εκδοθεί από ΚΕΠΑ.